welsh coastal communities scheme

The Welsh Government has launched a scheme to support local projects in coastal communities in tackling the climate emergency

A scheme to support local projects in coastal areas of Wales in tackling the climate emergency will benefit from funding from the Welsh Government

Rural Affairs Minister Lesley Griffiths said the Coastal Capacity Building Fund will be important in helping coastal communities improve environmental outcomes.

The fund aims to build capacity, helping communities to deliver sustainable action which supports growth and recovery in local marine and coastal areas.

The types of projects the fund could support varies from developing skills, knowledge and networks to engage with marine and coastal issues to carrying out scoping exercises to look at reducing carbon emissions in the marine and coastal environment.

It could also help increase public understanding of local eco-systems and how to manage and use them responsibly as well as supporting projects which improve the local seafood supply chains.

A pilot project was launched last year and today’s announcement builds on this. The fund has a yearly budget of £500,000, for two years. All projects must be complete by 31 March 2025.

The application process opens on Monday 14 August and closes on Friday 22 September.

The fund will be managed by the Wales Council for Voluntary Action as part of the Local Nature Partnership network.

Rural Affairs Minister Lesley Griffiths said: “I am pleased we can provide funding to support important projects which will make a difference in improving the environmental outcomes of our coastal communities.

“There are a number of initiatives the fund could support, from improving local seafood supply chains and their sustainability, to implementing recycling ideas and building an understanding of how to improve water quality.

“I encourage anybody with an interest to consider applying to the fund.”

Catherine Miller, Head of Grants & Income at WCVA, said:

“We welcome the Coastal Capacity Building Scheme which is an innovative fund that will support coastal communities in Wales to work with partners to address the challenges facing marine and coastal environments.

“We’re really looking forward to seeing where this fund can take our coastal communities here in Wales.”

For further details on the Coastal Capacity Building Fund visit visit: wcva.cymru/coastal-capacity-building-fund

 

 

Cynllun i gefnogi cymunedau arfordirol

Bydd cynllun i gefnogi prosiectau lleol yn ardaloedd arfordirol Cymru yn elwa ar gyllid gan Lywodraeth Cymru

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, y bydd y Gronfa Adeiladu Capasiti mewn Cymunedau Arfordirol yn bwysig wrth helpu cymunedau arfordirol i wella canlyniadau amgylcheddol.  

Nod y gronfa yw adeiladu capasiti, gan helpu cymunedau i gymryd camau cynaliadwy sy’n ategu twf ac adferiad mewn ardaloedd morol ac arfordirol lleol.

Mae’r mathau o brosiect y gallai’r gronfa eu helpu yn amrywio o ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a rhwydweithiau er mwyn mynd i’r afael â phroblemau sy’n gysylltiedig â’r môr a’r arfordir, i gynnal ymarferion cwmpasu i geisio lleihau allyriadau carbon yn yr amgylchedd morol ac arfordirol.

Gallai hefyd helpu i gynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o ecosystemau lleol a sut i’w rheoli a’u defnyddio mewn modd cyfrifol, yn ogystal â chefnogi prosiectau sy’n gwella cadwyni cyflenwi bwyd y môr lleol.

Cafodd prosiect peilot ei lansio’r llynedd ac mae’r cyhoeddiad heddiw yn adeiladu ar hwn. Mae gan y gronfa gyllideb flynyddol o £500,000 ar gyfer dwy flynedd. Rhaid i’r holl brosiectau fod wedi’u cwblhau erbyn 31 Mawrth 2025.

Mae’r broses ymgeisio’n agor ar ddydd Llun 14 Awst ac yn cau ar ddydd Gwener 22 Medi.

Bydd y gronfa’n cael ei rheoli gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru fel rhan o Rwydwaith Partneriaethau Natur Lleol.

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Rwy’n falch ein bod yn gallu darparu cyllid i gefnogi prosiectau pwysig a fydd yn gwneud gwahaniaeth wrth wella canlyniadau amgylcheddol ein cymunedau arfordirol.

“Mae nifer o fentrau y gallai’r gronfa eu cefnogi, o wella cadwyni cyflenwi bwyd y môr lleol a’u gwneud yn fwy cynaliadwy, i roi syniadau ar gyfer ailgylchu ar waith a meithrin dealltwriaeth o sut i wella ansawdd dŵr.

“Rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb i ystyried gwneud cais i’r gronfa.”

Dywedodd Catherin Miller, Pennaeth Grantiau ac Incwm WCVA:

“Rydym yn croesawu Cynllun Adeiladu Capasiti’r Arfordir, cronfa arloesol fydd yn helpu cymunedau arfordirol yng Nghymru i weithio gyda phartneriaid i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu amgylcheddau’r môr a’r arfordir.

“Rydym wir yn disgwyl ymlaen at weld beth gall y gronfa hon ei wneud er lles cymunedau arfordir Cymru.”

I gael rhagor o fanylion a gwybodaeth am sut i wneud cais i’r Gronfa Adeiladu Capasiti mewn Cymunedau Arfordirol ewch i  i wcva.cymru/cy/cronfa-adeiladu-capasiti-mewn-cymunedau-arfordirol

Source: Press Release

the fishing daily advertise with us
the fishing daily advertise with us
the fishing daily advertise with us
Follow The Fishing Daily