The fishing industry in Wales will be able to apply to a £400,000 support fund to aid with changing market conditions for seafood products health safety welsh fishermen

The Welsh Marine and Fisheries Scheme and £600,000 has opened for fishermen to apply for health and safety funding

£600,000 to improve health and safety for fishers and aquaculture workers

Fishers and aquaculture workers in Wales are being encouraged to apply for funding to improve the health and safety aspects of their work.

The support is part of the Welsh Marine and Fisheries Scheme and £600,000 is being made available in this round which opens for applications today.

The Welsh Marine and Fisheries Scheme is a funding scheme to support environmentally and economically sustainable growth in the Welsh seafood industry and encourage Welsh coastal communities to thrive.

The aim of this Health and Safety funding round is to improve hygiene, health, safety, wellbeing and working conditions for fishers and aquaculture workers in Wales.

Items which are eligible for funding under this Health and Safety round include, for example, life jackets with a personal locator beacon and life rafts.

All items must meet the specifications as set out in the Welsh Marine and Fisheries Scheme Health and Safety guidance document.

The maximum grant award is £10,000 and the minimum grant award is £200.

The application window will be open until 11 October 2023.

Applicants must be registered with Rural Payments Wales (RPW) Online, where the application and claims processes can be found. Details of the scheme guidance are on the Welsh Government’s website – www.gov.wales/marine-fisheries-grants

Rural Affairs Minister, Lesley Griffiths said: “Health and safety is paramount, and I’m pleased this funding will enable our fishers and aquaculture workers to improve this aspect of their work.

“The Welsh Marine and Fisheries Scheme will be important in helping our fisheries, marine and aquaculture sectors to meet the challenges and opportunities ahead of them, and see our coastal communities thrive into the future.”

 

£600,000 i wella iechyd a diogelwch pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu

Anogir pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu yng Nghymru i wneud cais am gyllid i wella agweddau iechyd a diogelwch ar eu gwaith.

Mae’r cymorth yn rhan o Gynllun Môr a Physgodfeydd Cymru, ac mae £600,000 yn cael ei wneud ar gael yn y rownd hon sy’n agor ar gyfer ceisiadau heddiw.

Mae Cynllun Môr a Physgodfeydd Cymru yn gynllun cyllido sy’n cefnogi diwydiant bwyd môr Cymru i dyfu mewn modd amgylcheddol ac economaidd gynaliadwy, ac yn annog cymunedau arfordirol Cymru i ffynnu.

Nod y rownd cyllid Iechyd a Diogelwch hon yw gwella hylendid, iechyd, diogelwch, lles ac amodau gwaith ar gyfer pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu yng Nghymru.

Mae eitemau sy’n gymwys ar gyfer cyllid o dan y rownd Iechyd a Diogelwch hon yn cynnwys, er enghraifft, siacedi achub â thywysydd lleoli personol a rafftiau achub.

Rhaid i bob eitem fodloni’r meini prawf a amlinellir yn y canllawiau ar Gynllun Môr a Physgodfeydd Cymru – Iechyd a Diogelwch.

Y grant uchaf a ddyfernir yw £10,000 a’r grant lleiaf yw £200.

Bydd y cyfnod ymgeisio ar agor tan 11 Hydref 2023.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi’u cofrestru gyda Thaliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein, lle mae’r ffurflen gais a phrosesau hawlio ar gael. Mae manylion canllawiau’r cynllun ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru – https://www.llyw.cymru/grantiaur-mor-a-physgodfeydd

Dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths: “Mae iechyd a diogelwch o’r pwys mwyaf, ac mae’n dda gen i bydd y cyllid hwn yn galluogi ein pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu i wella’r agwedd hon ar eu gwaith.

“Bydd Cynllun Môr a Physgodfeydd Cymru yn bwysig wrth helpu ein sectorau physgodfeydd, y môr a dyframaethu ymdrin â’r heriau a’r cyfleoedd sydd o’u blaenau, a gweld ein cymunedau arfordirol ffynnu yn y dyfodol.”

 

Source: Press Release

the fishing daily advertise with us
the fishing daily advertise with us
the fishing daily advertise with us
Follow The Fishing Daily