Barnier’s 18% catch proposal to UK a shock to Irish Fishing Industry

EU Chief Negotiator Michel Barnier’s fisheries proposal to the UK came as a total shock to the Irish fishing industry …